کاهش شدید تعداد معاملات مسکن

کاهش شدید تعداد معاملات در کنار کاهش